Villkor

Villkor

För tillgång till, och användning av, webbplatser, applikationer eller tjänster av Babysits ("plattformen") gäller följande villkor. Genom att godkänna våra användarvillkor, accepterar du att följa och vara juridiskt bunden till vår sekretesspolicy.

Visa villkor för:

För alla användare

Dessa villkor gäller för alla (rättsliga) handlingar från Babysits B.V. och för dig som plattformens användare, såvida de inte är helt eller delvis, uttryckligen nedskrivna. Avtalsvillkor är endast giltiga om de registreras med det skrivna ordet, som båda parter har tecknat för godkännande.

Artikel 1 - Innehåll

Babysits erbjuder en online-plattform som underlättar kontakten mellan föräldrar/vårdnadshavare och barnomsorgsleverantörer. Babysits är inte en mellanhand och agerar inte som en avtalsslutande part.

Babysits har sammanställt innehållet i denna plattform med största omsorg. Dock kommer all information om barnomsorg på denna plattform från tredje parter, nämligen sökande eller tillhandahållare av barnpassning. Dessa tredje parter är ansvariga för exaktheten och fullständigheten av denna information. Babysits är inte ansvarig för innehållet i de publicerade annonserna och/eller kvaliteten eller beteendet hos föräldrar/vårdnadshavare, barnen och/eller barnvakterna.

Artikel 2 - Information

Om du vill använda denna tjänsten bör du se till att din information (inklusive din e-postadress och i förekommande fall ditt namn, adress, postnummer och bankkontonummer) är fullständigt, korrekt och aktuellt. Dessutom garanterar du att du är den (juridiska) personen som du säger att du är och att du är auktoriserad att använda vår tjänst.

Informationen som du fyller i på din profil/jobbannons kommer att postas online på Babysits plattform, så det är offentligt sökbart. Det betyder att sökmotorer (som Google) kan indexera din profil/jobbannons.

Det är möjligt att tredje parter använder din information för att kunna göra en överenskommelse med dig. Babysits respekterar allas integritet och kommer därför inte att använda personuppgifter för andra ändamål än dem som anges. Personliga uppgifter kommer inte att göras tillgängliga för tredje parter utan uttryckligt samtycke från användaren. Babysits kan göra undantag vid missbruk (efter Babysits beslut, se artikel 13 för dessa termer) av sina tjänster.

Artikel 3 - Immateriella rättigheter

Den immateriella rättigheten avser allt som är relaterat till tjänsten. Detta inkluderar rättigheterna till texter, bilder, design, logotyper, varunamn och andra varumärkesbeteckningar är Babysits och dess licensgivares exklusiva egendom. Om upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter som ingår i annonseringen inkräktas är offret ansvarig för att vidta åtgärder mot den/de som inkräktat på hans/hennes rättigheter. Användaren undantar Babysits för alla anspråk, oavsett orsak.

Artikel 4 - Ansvar

Babysits syftar till att föra samman utbud och efterfrågan på barnomsorg på Internetet via sin plattform. Babysits är inte en mellanhand och är inte den avtalsslutande parten när det gäller barnvakten.

Babysits bär inget ansvar för den valda barnvakten och deras föräldrar/vårdnadshavare och/eller kandidaterna och den slutliga kvaliteten av deras arbete. Du är ansvarig för (första) urval av, konversationer och (finansiella) åtaganden med kandidater baserat på dina egna behov och kriterier.

Att skapa och hålla kontakten med barnvakter, dagmammor, föräldrar eller barnvaktsagenturer är på egen risk och initiativ.

Det slutgiltiga valet och beslutet om att lita på någon att ta hand om ditt/dina barn är helt upp till dig. Babysits är inte ansvarig för (materiella och/eller immateriella och/eller följd-)skador som uppstår vid publicerade annonser eller utvalda kandidater. Om en barnvakt, förälder eller vårdorganisation inte verkar vara trovärdig, vill vi höra detta från dig. Du kan rapportera detta genom att skicka ett mejl till .

Artikel 5 - Uteslutning

Babysits är auktoriserad att neka dig (antingen temporärt eller permanent) tillgång till plattformen om du inte följer betalningsvillkoren och/eller inte betalar i tid och/eller om du bryter mot dessa villkor.

Dessutom har Babysits rätt att annullera eller häva avtalet med dig omedelbart och utan rättslig inblandning, om du som användare inte fullgör de villkoren som följer av användningen av denna plattform och/eller villkor korrekt eller i tid.

Babysits förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder mot dig när det är lämpligt. Babysits förbehåller sig rätten att ta bort din information från databasen, utan att ge en anledning. Denna plattform är endast avsedd för kontakt mellan föräldrar/vårdnadshavare, barnvakter och vårdorganisationer för barnomsorg.

För att ta hand om barn måste du vara 14 år eller äldre. Därför gäller ett minimikrav på 14 år för användning av denna tjänst. Du måste fråga om tillåtelse från dina föräldrar om du är under 18 år. Användaren har ingen rätt till återbetalning av köpet vid uteslutning.

Artikel 6 - Referenser/Annonsering

Babysits är inte ansvarig för innehållet av webbplatser från annonsörer och/eller användare av plattformen.

Artikel 7 - Friskrivningsklausul

Du samtycker till att undanta Babysits fullt för möjliga påståenden från dig själv och tredje parter som uppstår från och/eller i samband med användningen av vår plattform och/eller ett avtal som du har genom att använda denna plattform.

Artikel 8 - Säkerhet

Babysits har åtagit sig att rimligt säkra sitt system mot obehörig användning och att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder om detta skulle ske. Babysits kan dock inte garantera att obehörig användning inte kommer att ske. Babysits kan inte garantera att plattformen alltid är tillgänglig under alla tider på dagen.

Artikel 9 - Ansvar i samband med användningen av plattformen

Babysits friskriver sig helt från ansvar för eventuella skador, antingen direkt och/eller indirekt, som orsakas av och/eller som följer av användningen av plattformen. Babysits är inte ansvarig för skador som är associerade med användningen av Babysits, om inte skadan är resultatet av en avsikt eller grov oaktsamhet från Babysits. I så fall är Babysits’ ansvar begränsat till det belopp som användaren har betalat för att använda Babysits, med högst 500 euro.

Artikel 10 - Användning utomlands

Utomlandsbruk av denna plattform av organisationer såsom barnvaktsagenturer, daghem och/eller andra företag är endast tillåtet med ett företagskonto. Dagmammor faller inte under detta villkor.

Babysits förbehåller sig rätten att blockera användare vid överträdelse (uteslutande utvärderad av Babysits). I det fallet har den överträdande användaren inte rätt till återbetalning av köpet. Din profil kommer att raderas och användare som du har haft kontakt med kommer att bli informerade om överträdelsen, om Babysits anser att det är nödvändigt. Babysits har rätt att utan ytterligare varning eller meddelande och utan att det behövs rättsligt ingripande, ålägga en direkt fordrande bötesbelopp på 1 000 euro (i ord: ett tusen euro) för brott mot denna artikel. För varje efterföljande överträdelse av denna artikel debiteras en direkt fordran på € 5 000 (i ord: fem tusen euro) till förbrytaren.

Artikel 11 - Force Majeure

Babysits kan avbryta genomförandet av ett villkor enligt detta avtal om villkoret inte kan utföras på grund av en händelse som det med rimlighet kan hävdas ligger utanför Babysits’ kontroll och som inte rimligen kunde förutses vid tidpunkten för kontraktet. Sådan händelse inkluderar saker som strejk, uteslutning, telekommunikationsfel, brand, stöld, vattenskador, sabotage eller vandalism.

Artikel 12 - Klagomål och förfrågningar

Användare av plattformen kan lämna in klagomål och förfrågningar till Babysits skriftligen.

Artikel 13 - Missbruk

Med "Missbruk" menar vi: skicka meddelanden till andra användare som bryter mot andras rättigheter eller integritet, som att skicka oönskade kommersiella uppgifter och skräppost, skadliga eller förolämpande kommentarer; använda plattformen för andra ändamål än att söka eller erbjuda barnomsorg, till exempel till att göra reklam; bryta mot immateriella rättigheter eller offentliggöra reproduktioner av material utan tillåtelse; och använda tjänsten på ett sätt som tjänsten inte är avsedd för. Dessutom är olagliga handlingar eller klagomål som följer av användningen av denna tjänst också missbruk.

13.1 Babysits kan omedelbart säga upp avtalet med användaren när missbruk sker utan föregående meddelande till eller i samråd med användaren.

13.2 Babysits har rätt att kräva en direkt fordrande böte på 10 000 euro (i ord: tio tusen euro) till användaren per fall av försummelse, utan ytterligare varning eller uppsägning, och utan att det behövs rättslig inblandning. Dessutom förbehåller Babysits sig rätten att vidta ytterligare (rättslig) åtgärd mot användaren och kräva sådan ersättning till följd av skada som orsakats av användaren.

Nederländsk lag

Den Nederländska lagen är tillämplig till dessa allmänna villkor. Eventuella tvister kommer att överlämnas till auktoriserad domare i Rotterdam, Nederländerna. Dessa villkor kan ändras när som helst av Babysits. Vi rekommenderar därför starkt att du regelbundet kontrollerar dessa villkor.

Ytterligare villkor för föräldrar som har ett premium-konto

För att kontakta barnvårdare behöver föräldrar uppgradera till ett premium-konto. Ett premium-konto kostar 14,99 € per månad (inkl. moms).

Artikel 1 - Villkor

Genom att uppgradera till ett premium-konto på plattformen godkänner du villkoren för Babysits och de ytterligare villkoren för ett premium-konto för föräldrar/vårdnadshavare.

Artikel 2 - Betalning

Genom att köpa ett premium-konto tillåter du Babysits att automatiskt debitera för premium-kontot. Ett premium-konto på Babysits kostar användaren 14,99 € per månad (inkl. moms).

Betalningstjänster för användare med premium-konton tillhandahålls av Stripe och omfattas av Stripe Connected Account Agreement som innefattar Stripes servicevillkor (“Stripe Services Agreement”). Genom att acceptera dessa villkor, eller genom att fortsätta ditt medlemskap på Babysits som premium-kontoanvändare, går du med på att vara bunden till Stripe Service Agreement, vars villkor kan komma att ändras av Stripe då och då. Som ett villkor för att Babysits möjliggör betalningstjänster via Stripe, går du med på att ge Babysits korrekt och fullständig information om dig och ditt företag (om tillämpligt), och du godkänner att Babysits får lov att dela informationen samt transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningstjänsterna tillhandahållna av Stripe.

Artikel 3 - Registrering och Avbrytning

Avtalet och efterföljande prenumeration (premium-konto) kommer att ingå under kontraktsperioden på en månad och kan startas på vilken som helst dag i månaden. Om inte en av parterna avslutar avtalet i tid (detta är möjligt fram till sista dagen i termen) kommer avtalet att förnyas under kontraktsperioden. Avbrytning av premium-kontot är fortfarande möjligt före utgången av varje kontraktsperiod. Om användaren avbryter före kontraktsperiodens slut kommer kontraktet att avslutas vid slutet av kontraktsperioden. I det här fallet har användaren ingen rätt till återbetalning av kostnaderna för premium-kontot för de återstående dagarna av kontraktsperioden. Vid avbrytning kommer en period på en dag att beaktas. Avbrytningen av ditt premium-konto kan göras enkelt online. Efter avbrytning debiteras inga ytterligare kostnader från det angivna kontot, såvida du inte fortfarande är skyldig att betala en abonnemangsavgift från föregående månad(er). I det här fallet kan det utestående beloppet fortfarande automatiskt debiteras.

Exempel: du uppgraderar till ett premium-konto den åttonde september. Om du avbryter ditt premium-konto före den sjunde oktober, kommer ditt premium-konto inte att förnyas. Om du inte avbryter ditt konto debiteras en ny månad den åttonde oktober (exakt en månad senare). Sedan du har registrerat före den artonde september, kommer detta belopp att debiteras den tjugosjätte september.

Artikel 4 - Ångerrätt

Om du registrerar dig till en betald prenumeration är du berättigad till full återbetalning av alla pengar som betalats inom en fjorton (14) dagars period från och med dagen du registrerar den aktuella tjänsten ("Ångersfristen"), ifall om du ändrar mening för någon, eller ingen, anledning. Du är inte berättigad återbetalning om du har använt tjänsten under ångersfristen.

Om du vill få en fullständig återbetalning av alla betalade pengar måste du kontakta Kundtjänsten före ångersfristen är slut. I det här fallet skickar vi dig en bekräftelse på kvittot om ångrandet omedelbart via ett permanent medium (till exempel via e-post). Du kan också använda följande ångerblanketten, men det är inte nödvändigt.

Mall för ångerblankett

(Om du vill ångra kontraktet, fyll i följande formulär och skicka det till adressen nedan.)

  • Till Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Nederländerna. E-post: :
  • Jag/vi ( * ) avbryter härmed kontraktet jag/vi ( * ) har ingått för köpet av följande varor ( * )/leverans av följande tjänster ( * ):
  • Beställd den ( * )/mottagen den ( * )
  • Namn på konsument(en)
  • Konsument(en)s adress
  • Konsument(en)s namnteckning (endast vid kommunikation på papper)
  • Datum

(*) Radera vid behov

Artikel 5 - Bedrägeri

Vid bedrägeri kommer en undersökning att startas. Missbruk av denna plattform kommer att rapporteras till polisen.

Artikel 6 - Fair Use Policy

Vi använder en fair use policy. Så länge användaren använder deras konto normalt, kommer vi inte att ingripa. Normal användning varierar men är i alla fall begränsat till högst 30 nya konversationer per månad, och högst 10 nya konversationer per dag. Om du behöver fler konversationer per dag kan du kontakta oss (och motivera din förfrågan).

Ytterligare villkor för företag som har ett premium-företagskonto

För att kontakta användare behöver agenturer uppgradera till premium-företagskonto. Ett premium-företagskonto hos Babysits kostar 38,06 € per månad per företag (exkl. moms).

Artikel 1 - Villkor

Genom att köpa ett premium-konto på Babysits plattform godkänner du villkoren för Babysits och de ytterligare villkoren för ett premium-konto. Den person som agerar som kontaktperson för verksamheten eller den organisation som ingår i avtalet deklarerar sig vara den auktoriserade kontaktpersonen.

Artikel 2 - Betalning

Genom att köpa ett premium-konto tillåter du Babysits att automatiskt debitera för premium-kontot. Ett premium-konto på Babysits kostar användaren 38,06 € per månad (exkl. moms).

Betalningstjänster för användare med premium-konton tillhandahålls av Stripe och omfattas av Stripe Connected Account Agreement som innefattar Stripes servicevillkor (“Stripe Services Agreement”). Genom att acceptera dessa villkor, eller genom att fortsätta ditt medlemskap på Babysits som premium-kontoanvändare, går du med på att vara bunden till Stripe Service Agreement, vars villkor kan komma att ändras av Stripe då och då. Som ett villkor för att Babysits möjliggör betalningstjänster via Stripe, går du med på att ge Babysits korrekt och fullständig information om dig och ditt företag (om tillämpligt), och du godkänner att Babysits får lov att dela informationen samt transaktionsinformation relaterad till din användning av betalningstjänsterna tillhandahållna av Stripe.

Artikel 3 - Registrering och Avbrytning

Avtalet och efterföljande prenumeration (premium-företagskonto) kommer att ingå under kontraktsperioden på en månad och kan startas på vilken som helst dag i månaden. När du ingår avtal för ett premium-företagskonto så godkänner du att du får omedelbar tillgång till ditt Premium-abonnemang och bekräftar att du som företag inte är berättigad återbetalning eller återkallande av betalning.

Om inte en av parterna avslutar avtalet i tid (detta är möjligt fram till sista dagen i termen) kommer avtalet att förnyas under kontraktsperioden. Avbrytning av premium-kontot är fortfarande möjligt före utgången av varje kontraktsperiod. Om användaren avbryter före kontraktsperiodens slut kommer kontraktet att avslutas vid slutet av kontraktsperioden. I det här fallet har användaren ingen rätt till återbetalning av kostnaderna för premium-företagskontot för de återstående dagarna av kontraktsperioden. Vid avbrytning kommer en period på en dag att beaktas. Avbrytningen av ditt premium-företagskonto kan göras enkelt online. Efter avbrytning debiteras inga ytterligare kostnader från det angivna kontot, såvida du inte fortfarande är skyldig att betala en abonnemangsavgift från föregående månad(er). I det här fallet kan det utestående beloppet fortfarande automatiskt debiteras.

Artikel 4 - Bedrägeri

Vid bedrägeri kommer en undersökning att startas. Missbruk av denna plattform kommer att rapporteras till polisen.

Artikel 5 - Begränsning av meddelanden

Så länge användaren använder sitt konto normalt, kommer vi inte att ingripa. Normal användning varierar, men i alla fall är det begränsat till högst 60 nya konversationer per månad, 40 per vecka och 20 per dag.

Artikel 6 - Begränsning av organisationer

Högst 1 konto är tillåtna per organisation.